Nota prawna

Informacje prawne dotyczące stron internetowych sklepu internetowego aloeveraexclusive.com.

Strona ta została stworzona w celu zapoznania i umożliwienia publicznego dostępu do informacji o produktach oferowanych przez aloeveraexclusive.com.

 

CONTENT
Ta strona oferuje informacje o produktach i usługach sprzedawanych przez aloeveraexclusive.com, które w każdym przypadku podlegają warunkom wyraźnie wyszczególnionym w każdym momencie i dostępnym z tej strony, jak również konkretne Usługi wraz z ich cenami, które będą również podlegały innym Ogólnym Warunkom Użytkowania każdej z Usług świadczonych przez sklep internetowy aloeveraexclusive.com.

Dostęp do tej strony internetowej oraz wykorzystanie zawartych na niej informacji i treści odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Warunki dostępu do tej strony podlegają obowiązującym przepisom prawnym oraz zasadom dobrej wiary i zgodnego z prawem korzystania przez użytkownika z tej strony, przy czym zabronione jest w ogóle jakiekolwiek działanie na szkodę sklepu internetowego aloeveraexclusive.com lub osób trzecich.

Za zabronione uważa się wykorzystywanie niniejszej strony internetowej do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a w szczególności nie ograniczających się do:

Wszelkie formy naruszenia praw osób trzecich (prawo do prywatności, wizerunku własnego, tajemnicy w komunikacji, własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony danych itp.)
Zawierać lub wprowadzać wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, wadliwych plików lub innego oprogramowania lub programu komputerowego, który może spowodować uszkodzenie lub nieuprawnione zmiany w treści lub systemach dowolnego rodzaju dostępnych za pośrednictwem tej strony.
Nieprawidłowe lub niewłaściwe wykorzystanie w odniesieniu do normalnego funkcjonowania i celu wszystkich tych usług, które mogą być zawarte na stronie sklepu internetowego aloeveraexclusive.com.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Strona aloeveraexclusive.com nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju szkody, które mogą być spowodowane przez użytkowników na tej stronie, lub na jakiejkolwiek innej stronie, z powodu nielegalnego lub niewłaściwego wykorzystania tego samego lub treści i informacji dostępnych lub dostarczanych za pośrednictwem tego samego.

 

SERWIS
aloeveraexclusive.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do swojej strony, bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i czasowo, z przyczyn technicznych lub jakichkolwiek innych, a także może jednostronnie zmodyfikować zarówno warunki dostępu, jak i całość lub część zawartych na niej treści.

Sklep internetowy aloeveraexclusive.com nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość treści zawartych w linkach do stron internetowych, do których można przejść z jego strony, ani za treści, które nie były nadzorowane przez sklep internetowy aloeveraexclusive.com.

 

HANDEL I SKLEP INTERNETOWY
W przypadku, gdy za pośrednictwem tego portalu prowadzona jest działalność handlowa, będzie ona polegała na przyjmowaniu i wysyłaniu zapytań dotyczących prezentowanych produktów i usług, z zastrzeżeniem w każdym przypadku transakcji handlowych, które mają miejsce, do obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności tych ustanowionych w ustawie 7/1996 z dnia 15 stycznia, o regulacji handlu detalicznego związanego ze sprzedażą na odległość, jak również przepisów prawnych odnoszących się do Ogólnych Warunków Umów. W przypadku zamówienia którejkolwiek z Usług oferowanych przez sklep internetowy aloeveraexclusive.com, klient musi zaakceptować Ogólne Warunki Świadczenia tych Usług odnoszące się do każdej konkretnej modalności, które są dostępne dla klienta zarówno na stronie internetowej aloeveraexclusive.com jak i na stronie internetowej aloeveraexclusive.com.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona i jej zawartość są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej. Kopiowanie, modyfikowanie, odtwarzanie, pobieranie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych zawartości strony jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej zgody właściciela odpowiednich praw lub jest prawnie dozwolone.

Dostęp do strony nie zakłada nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw majątkowych do treści w niej zawartych.

 

ZASTRZEŻENIE PRAW
Aloe Vera Exclusive może, gdy uzna to za stosowne, dokonywać poprawek, ulepszeń lub zmian w strukturze, wyglądzie strony internetowej i wszelkich informacji zawartych na stronie internetowej, modyfikować lub eliminować produkty, warunki dostępu lub nawet korzystanie ze strony internetowej, jednostronnie i bez uprzedniego powiadomienia, nie dając tym samym podstaw do jakichkolwiek roszczeń lub odszkodowań, ani nie sugerując uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności.

aloeveraexclusive.com zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi strony internetowej lub którejkolwiek z usług wchodzących w jej skład.

 

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
aloeveraexclusive.com nie udziela żadnej gwarancji ani nie jest odpowiedzialna za szkody o jakimkolwiek charakterze, które mogłyby wynikać z:

brak dostępności i ciągłości technicznej lub funkcjonowania strony.
istnienia w treści wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów,
brak przydatności, adekwatności lub ważności strony internetowej, usług, treści w celu odpowiedzi na potrzeby, działania lub oczekiwania użytkowników.
Niedbałe lub nielegalne korzystanie ze strony internetowej w ogóle, które nie respektuje zasad określonych w niniejszej nocie prawnej, dobrej wiary, porządku publicznego.
Błędy: W odniesieniu do istnienia błędów lub nieścisłości na Stronie aloeveraexclusive.com nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nich. Zostaną one poprawione przez aloeveraexclusive.com tak szybko jak to możliwe i jak tylko się o nich dowie.

 

POLITYKA LINKÓW
Sieć może zawierać "linki" lub linki tekstowe lub graficzne do innych stron internetowych i treści znajdujących się poza aloeveraexclusive.com Są one własnością osób trzecich.

aloeveraexclusive.com używa tych linków w celu dostarczenia Użytkownikowi więcej informacji. Ze względu na fakt, że są one całkowicie niezwiązane z aloeveraexclusive.com, aloeveraexclusive.com nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialna za wspomniane strony internetowe, ich zawartość lub konsekwencje, jakie dostęp do tych linków może mieć dla Użytkownika.

Podobnie aloeveraexclusive.com upoważnia zainteresowane strony trzecie do tworzenia linków z jej stron internetowych tylko pod warunkiem, że spełniają one zobowiązania ustanowione w niniejszej Informacji prawnej.

W szczególności link musi umożliwiać wyświetlenie strony internetowej w całości na ekranie przeglądarki bez wyświetlania jej zawartości za pomocą ramek.  Niezależnie od powyższego, aloeveraexclusive.com zastrzega sobie prawo do zażądania od takich osób trzecich natychmiastowego usunięcia linków do Witryny, gdy uzna to za stosowne.

Ustanowienie linku nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy stroną trzecią, która zawiera link, a aloeveraexclusive.com, ani wiedzy i akceptacji przez aloeveraexclusive.com usług i treści oferowanych na tej stronie.

aloeveraexclusive.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, które mogą wynikać z dostępu, utrzymania, użytkowania, jakości, legalności, wiarygodności, treści, informacji, komunikatów, opinii, produktów itp. oferowanych na stronach internetowych, które nie są zarządzane przez Aloe Vera Exclusive.

 

SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE
Ta strona będzie korzystać z sieci społecznościowych i wirtualnych społeczności, które będą wykorzystywane jako środki komunikacji i promocji produktów i usług aloeveraexclusive.com. Wykorzystane sieci społeczne i społeczności wirtualne to: Facebook, twitter, Youtube, TikTok, google + i Pinterest bez uszczerbku, że w przyszłości może korzystać z innych. Cele szczegółowe, poprzez które wykorzystywane są te media, to wsparcie medialne i rozpowszechnianie produktów i usług Aloe Vera Exclusive.

W odniesieniu do informacji zawartych w treściach sieci społecznościowych, Aloe Vera Exclusive nie ponosi w żadnym przypadku odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność, adekwatność, przydatność i aktualizację informacji przekazywanych za ich pośrednictwem.

Treści ustalone w sieciach społecznościowych mają charakter wyłącznie informacyjny, a Aloe Vera Exclusive nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na ich podstawie, ani za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim na podstawie tych informacji.

aloeveraexclusive.com będzie starał się promować jakość informacji poprzez korektę błędów w otrzymanych danych, jak również w administracji stron, a także umożliwi użytkownikom będącym osobami trzecimi zgłaszanie skarg dotyczących obraźliwych i nieodpowiednich komentarzy, które nie mają nic wspólnego z poruszanymi tematami, publikowanymi zdjęciami lub filmami, które nie są związane z tematami, dla których przeznaczone są powyższe sieci społeczne i społeczności.

W tych przypadkach, aloeveraexclusive.com jako administrator sieci, będzie miał prawo do usunięcia wszelkich informacji, które nie są zgodne z jakością, celem i dobrym serwisem informacyjnym i rekreacyjnym sieci społecznych. Jednak pomimo chęci zapewnienia najwyższej jakości treści, nie ponosi odpowiedzialności za przywołane informacje.

Informujemy, że dostęp do sieci społecznych i społeczności wykorzystywanych przez witrynę do celów opisanych powyżej, wymaga usługi / dostawy przez innych dostawców usług społeczeństwa informacyjnego. aloeveraexclusive.com nie może w żadnym momencie ponosić odpowiedzialności za niezawodność, jakość, ciągłość i działanie tychże, a zatem nie może zapobiec ich zawieszeniu, anulowaniu lub niedostępności z przyczyn niezależnych od aloeveraexclusive.com.

aloeveraexclusive.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika z przyczyn wynikających z awarii lub rozłączeń w sieciach społecznościowych, a które mogą spowodować utratę informacji, zawieszenia, odwołania lub przerwy w świadczeniu usługi w trakcie jej świadczenia lub wcześniej.

Sieci i społeczności społeczne mogą umożliwiać dostęp do linków i innych stron internetowych. Zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, Aloe Vera Exclusive działa jako dostawca usług pośrednictwa, a zatem ponosi odpowiedzialność za treści i usługi świadczone na Stronach Powiązanych tylko w takim zakresie, w jakim posiada rzeczywistą wiedzę o ich bezprawności i nie postąpił z należytą starannością w celu ich usunięcia. Jeżeli użytkownik uważa, że któraś ze stron połączonych zawiera treści niedozwolone lub niewłaściwe, może poinformować o tym Aloe Vera Exclusive za pomocą adresu e-mail ustanowionego na początku niniejszej noty prawnej, a Aloe Vera Exclusive przystąpi z należytą starannością do usunięcia tych linków. Aloe Vera Exclusive nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za treści i usługi oferowane na Stronach Powiązanych, a tym samym nie odpowiada za szkody spowodowane ich bezprawnością, jakością, nieaktualnością, niedostępnością, błędem lub bezużytecznością.

 

OGÓLNIE
W przypadku wszelkich spornych kwestii lub tych, które dotyczą strony internetowej sklepu internetowego aloeveraexclusive.com, zastosowanie będzie miało ustawodawstwo hiszpańskie, będące właściwe dla rozstrzygania wszelkich konfliktów pochodzących lub związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, Sądy i Trybunały Hiszpanii.

Sklep internetowy aloeveraexclusive.com jest zarządzany przez:

 

AVISA została utworzona 23 listopada 1989 roku i jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Las Palmas, folio 119 w tomie 711, nr 440, sekcja 3ª, strona nr 8.288 i napis 1ª.

AVISA

Carretera General del Sur, Km 30. Tiscamanita.

35638 Tuineje

Las Palmas

Hiszpania 

Zadzwoń do nas: (+34) 928 16 42 40 

Fax: (+34) 928 16 42 32 

Wyślij nam wiadomość e-mail: ventas@aloeveraexclusive.com

 

Dostęp do strony sklepu internetowego aloeveraexclusive.com oznacza akceptację wszystkich wyrażonych warunków.

 

Aloe Vera Exclusive © 2022